maandag 3 maart 2008

Diocesane fase.
.
A. eerste stap: voorbereidende maatregelen
1. Eiser van het proces benoemt, met toestemming van de bisschop, een diocesaan
postulator.
2. De postulator benadert de bevoegde bisschop om de ondervragingen te starten.
3. Verslag van de postulator over de faam van heiligheid en de relevantie van het
voorgestelde proces voor de zielzorg.
4. De postulator brengt ook een levensbeschrijving in, een lijst van gepubliceerde
werken en getuigenissen.

B. tweede stap : bevestiging van het proces.
1. De bisschop besluit tot onderzoek en geeft opdracht voor het proces.
2. De bisschop raadpleegt de plaatselijke bisschop over de wenselijkheid van het proces.
3. De bisschop roept de gelovigen op opmerkingen te maken over het proces.
4. Gepubliceerde geschriften van de betrokkene worden door theologen bestudeerd.
5. Ongepubliceerde geschriften en andere die er verband mee houden, worden
bestudeerd door historici en archivarissen.
6. De bisschop raadpleegt de H. Stoel over eventuele beletselen voor het proces.
.
C. derde stap, eerste deel: formeel onderzoek naar deugden en martelaarschap.
1. De bisschop begint het onderzoek, benoemt een afgevaardigde, een rechter en een notaris.
2. De rechter stelt een vragenlijst op voor het verhoor van de getuigen.
3. Getuigen, en anderen ambtshalve, worden onder ede gehoord.
4. Indien mogelijk en noodzakelijk worden getuigen van andere bisdommen gehoord.
5. De bisschop stelt een verklaring op aangaande de titel “dienaar Gods”.
6. Gelegaliseerde kopie├źn van alle verslagen en documenten worden verzegeld naar
Rome gezonden.
7. De originelen van alle verslagen en documenten worden verzegeld en bewaard in
de archieven van het bisdom.
8. De titel dienaar Gods is officieel.
.
Derde stap, tweede deel : onderzoek van het bisdom van een wonder.
1. De postulator brengt een voorlopig verslag uit. De bisschop probeert eerste
reacties te krijgen.
2. Onderzoek van het bisdom naar alle getuigen, ook van medische deskundigen.
3. Indien nog in leven wordt onderzocht of een genezen persoon duurzaam genezen is.
4. Afschriften van alle regelingen gaan naar de H. Stoel. De originelen blijven in de
archieven van het bisdom.


Rome fase.
.
A. eerste stap : onderzoek naar bewijzen van deugdzaamheid/martelaarschap.
1. Postulator in Rome goedgekeurd door de Congregatie voor heiligverklaringen. <------
2. Alle documenten van de diocesane fase gecontroleerd op juridische
deugdelijkheid.
3. Secretaris voor het proces benoemd die instaat voor posito van
deugdzaamheid/martelaarschap.
4. Posito van deugdzaamheid/martelaarschap onderzocht door speciale vergadering
van theologen.
5. Document en verslag voor de kardinalen en bisschoppen die lid zijn van de
Congregatie voor heiligverklaringen.

B. tweede stap, eerste deel: heldhaftigheid wat betreft deugden/martelaarschap.
1. Bestudering van bewijsstukken door kardinalen en bisschoppen en verslag van
theologen.
2. Hun verslag wordt aangeboden aan de H. Vader.
3. De Paus bepaalt de heldhaftigheid van deugden of martelaarschap.
4. De titel eerbiedwaardig is officieel.
.
Tweede stap, tweede deel : erkenning van een wonder.
1. Documenten ter informatie ontvangen van het bisdom. Studie (posito) over een
wonder is voorbereid.
2. Studie van deskundigen - -doktoren in geval van genezing.
3. Resultaten van onderzoek van doktoren bestudeerd door theologen.
4. Dit alles dan bestudeerd op een vergadering van kardinalen en bisschoppen.
5. Verslag wordt overgedragen aan de Paus, en hij alleen kan de zaligverklaring
bekrachtigen.
.
C. derde stap : zalig - en heiligverklaring. 1
. Zaligverklaring - de titel zalig is officieel met beperkte publieke verering.
2. Onderzoek en erkenning van een wonder dat gebeurd is na de zaligverklaring.
3. Heiligverklaring - de titel heilig is officieel met algemene publieke verering.
Vanuit het boek: “Theologie, geschiedenis en proces van de heiligverklaring”
W.H. Woestman o.m.i. (Mgr. R.J. Sarno) / J. Fitzpatrick o.m.i. (samenvatting).